تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
 
----- 
دانشگاه لندن 
 
اجتهاد