آلبوم من ◂ بازدید استاندار
دیدار استاندار موسی پور از کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی