آلبوم من ◂ دیدار
دیدار وزیر ارشاد از کتابخانه مرعشی نجفی سال 1388